23/5/17

Krigen fjernet det norske klassesamfunnet. La guerra acabó con la sociedad de clases en Noruega

Leser du norsk etterkrigshistorie, får du inntrykk av at det norske likhetssamfunnet ble skapt i de mange årene med Arbeiderpartiets styre fra 1945 til 1965. De aller fleste av disse årene var «landsfaderen» Einar Gerhardsen statsminister.
Når SSB-forskere nå kan fortelle oss om utviklingen i norsk økonomisk ulikhet helt siden 1800-tallet, så peker denne forskningen heller i retning av at starten på det norske likhetssamfunnet ble etablert allerede under 2. verdenskrig.

Fram til siste verdenskrig var Norge et land med stor forskjell på folk. Den økonomiske ulikheten var veldig høy. Norge var åpenbart et klassesamfunn.
Et forskningsprosjekt hos Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå kartlagt hvor stor inntektsulikheten mellom folk i Norge har vært gjennom 154 år – fra 1875 til 2013. Prosjektet har vært et samarbeid mellom SSB-forskerne Rolf Aaberge og Jørgen Modalsli og Anthony B. Atkinson fra universitetet i Oxford.

Ett viktig resultat av forskningen, er at vi nå tydelig ser hvordan en dramatisk krig kunne påvirke fordelingen av penger – også mellom nordmenn. Den 2. verdenskrig jevnet ut de store forskjellene i Norge.

Det dramatiske fallet i inntektsulikhet som SSB-forskerne finner under 2. verdenskrig, utfyller bildet den kjente franske samfunnsøkonomen Thomas Piketty presenterte i boka «Kapitalen i det 21. århundre».
Fra kaoset i de to verdenskrigene kom de europeiske krigslandene ut som samfunn med vesentlig større økonomisk likhet, fant Piketty.
Deretter bidro høye skatter, høy inflasjon og oppbyggingen av de europeiske velferdsstatene på 1950-, 1960- og 1970-tallet til at både inntekt og formue fortsatte med å bli stadig jevnere fordelt.

Si lees historia noruega de la posguerra, queda una impresión de que la sociedad igualitaria noruega fue creada durante el mandato del Partido del trabajo desde 1945 hasta 1965. La mayor parte de estos años el "padre de la patria" fue el jefe de gobierno Einar Gerhardsen.
Ahora que unos investigadores de la Oficina central de estadística (SSB) pueden contarnos cómo se desarrollaron las diferencias en la economía noruega desde el siglo XVIII, la investigación muestra que los fundamentos de la sociedad igualitaria noruega aparecieron durante la segunda guerra mundial.

Hasta la segunda gran guerra Noruega era un país con grandes diferencias entre la gente. Las diferencias económicas eran muy grandes. Noruega era claramente una sociedad de clases.
Un proyecto de investigación de la SSB ha cartografiado ahora como eran las diferencias de ingresos entre la gente en Noruega durante 154 años -desde 1875 hasta el 2013. El proyecto ha sido una colaboración entre los investigadores de la Oficina central de estadística noruega Rolf Aaberge y Jørgen Modalsli, y Anthony B. Atkinson de la Universidad de Oxford.

Un resultado importante de la pesquisa es que ahora con total claridad vemos cómo una dramática guerra pudo influir en la distribución de la riqueza -de aquí no se escapan los noruegos. La segunda guerra mundial limó las grandes diferencias en Noruega.


La dramática caída en la diferencia de ingresos que los investigadores del SSB han encontrado durante la segunda guerra mundial, está en consonancia con la realidad dibujada por el conocido economista social francés Thomas Piketty en su libro "El capital en el siglo XXI".
A partir del caos provocado por las dos grandes guerras los países europeos afectados crecieron con sociedades marcadamente igualitarias económicamente, según interpretó Piketty.
Además de esto contribuyó un alto tipo impositivo, alta inflación y la construcción de los estados europeos del bienestar en las décadas de los 50, 60 y 70, de forma que tanto los ingresos como el patrimonio continuaron estando repartidos de forma igualitaria a grandes rasgos.

Fuente: forskning.no