14/5/17

Gobierno noruego lanzó propuesta para subir impuestos a las eléctricas

Retirar la regla del tope para impuestos a exigir tendrá efectos negativos sobre los incentivos para invertir en proyectos de alcance socioeconómico hidroeléctricos rentables. Por otro lado el nominal de esta regla permanece invariable desde el 2.004, y si los topes en el sistema impositivo no se ajustan, a la larga no es reflejado el valor real.

Las compañías energéticas opinan que la proposición hará que los municipios con recursos hidroeléctricos serán todavía más ricos, a costa del estado y los ayuntamientos. Además el sector se arriesga a tener menor capacidad de invertir en la red eléctrica y en la producción energética no renovable.En avvikling av maksimumsregelen vil virke negativt på incentivene til å investere i samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftprosjekter. På den annen side har reglene stått nominelt uendret siden 2004, og grenser i skattesystemet som ikke justeres, vil over tid ikke reflektere samme realverdi.

Kraftselskapene mener forslaget vil føre til at de rikeste vertskommunene for kraftverk blir enda rikere, på bekostning av staten og eierkommunene. I tillegg risikerer kraftbransjen svekket evne til å investere i kraftnett og fornybar kraftproduksjon.