14/5/17

Fortunas noruegas ocultas en paraísos fiscales

Fuente: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7434657

Rikinger fra Oslo og Akershus har meldt fra til Skatt Øst om skjulte utenlandsformuer på 709 millioner kroner hittil i år.

– Vi hadde trodd at de fleste med skjulte utenlandsformuer hadde meldt seg nå, men det viser seg at mange fortsatt kommer og legger kortene på bordet, sier Jan-Egil Kristiansen leder i Skattekrimavdelingen i Skatt øst.

Ordfører avslørt.

Høsten 2007 ble det stor oppmerksomhet omkring daværende Oslo-ordfører Per Ditlev-Simonsen som ble avslørt med en stor formue skjult i Sveits for å slippe å betale skatt.

Skattemyndighetene tilbød senere amnesti for de som frivillig meldte fra om formuene de hadde i utlandet. Dermed kan synderne slippe tilleggsskatt som ellers kan bli på opp til 60 prosent.

Vanlig formueskatt og skatt på inntekt slipper de derimot ikke unna og det kan bety store summer inn i statskassen.

3,5 milliarder kroner.

– Det blir veldig mange skattekroner, sier Kristiansen. Han regner med at det nå er meldt inn 3,5 milliarder kroner.

– Når vi beregner skatt, går vi ti år tilbake i tid. Hvis vi skal gange dette beløpet med ti kan vi snakke om et formuesgrunnlag på 35 milliarder som ikke er oppgitt til beskatning. I tillegg kommer skatt av renteinntekter og eventuelle andre inntekter, sier han.

Oslo og Akershus.

Totalt er det nå registrert 500 skatteamnestisaker i Skatt øst. Over 90 prosent av sakene gjelder folk bosatt i Oslo og Akershus.

Hittil i år har 129 nye personer meldt seg. Den største enkeltformuen er på rundt 100 millioner kroner, mens flere av de andre sakene dreier seg om beløp fra 50 til 100 millioner.

Ricos de Oslo y Akershus han desvelado a las autoridades fiscales de Skatt Øst fortunas ocultas en el extranjero por valor de 709 millones de coronas en lo que va de año.

-Habíamos creído que la mayoría de los que tenían fortunas escondidas en el extranjero ya se habían regularizado, pero estamos viendo que todavía siguen apareciendo muchos que ponen todas las cartas encima de la mesa, dice Jan-Egil Kristiansen, líder del departamento criminal de Skatt Øst.

Alcalde descubierto.

En el otoño del 2.007 se hizo muy famoso el caso del entonces alcalde de Oslo Per Ditlev-Simonsen quien fue descubierto con una fortuna oculta en Suiza por la que no pagó impuestos.

Las autoridades fiscales ofrecieron más tarde una amnistía fiscal para los que de forma voluntaria informaran de sus fortunas en el extranjero. Con ello los evasores pueden evitar el impuesto añadido que de otra forma podría llegar hasta el 60 por cien.

Sin embargo del que no se libran de pagar es el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de las rentas y esto puede significar sumas enormes para las arcas estatales.

3.500 millones de coronas.

-Son muchos ingresos en impuestos, dice Kristiansen. El calcula que hasta la fecha se han informado sobre 3.500 millones de coronas.

-Cuando calculamos los impuestos, retrocedemos diez años en el tiempo. Si multiplicamos esta suma por diez podemos estar hablando de una base imponible de 35.000 millones que han sido ocultados al fisco. Además hay que añadir los impuestos a los intereses y eventualmente otros ingresos, dice él.

Oslo y Akershus.

En total se han registrado hasta ahora 500 casos de amnistía fiscal en Skatt Øst. El 90 por cien de los casos corresponde a gente radicada en Oslo y Akershus.

En lo que va de año se han presentado 129 nuevas personas. La fortuna personal más grande es de 100 millones de coronas, mientras que varios de los casos restantes tratan de cifras entre los 50 y los 100 millones.