10/5/17

Falta de perspectiva a largo plazo: Noruega sin petróleo

Fuente: http://www.tu.no/industri/article280879.ece

– Å basere seg på å leve av rentene fra oljefondet vil jeg karakterisere som uforsvarlig gambling med framtidig velstand, sier professor Per Morten Schiefloe.

I SINTEF og NTNUs tidsskrift Gemini advarer sosiologiprofessoren ved NTNU mot å tro at Norge klarer seg fint uten oljesektoren, slik Statistisk Sentralbyrå forutsetter.

Schieflo leder Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning og ledet prosjektet «Norge i arbeid 2020» sammen med SINTEF-direktør Gunnar Sand.

– Mangler nasjonal strategi.

– Vi kan ikke være sikre på en avkastning på 4 prosent i all framtid. Det forutsetter en fortsatt ganske sterk vekst i verdensøkonomien. Men det er usikkert. Kanskje stanger vi mot økologiske grenser, sier Schiefloe til Gemini, og understreker hvor avhengig Norge er av oljeindustrien.

– Det er 40 000 sysselsatte direkte i oljeproduksjonen. I leverandørindustrien er det mellom 130 000 og 150 000. Men vi har ikke gode tall for alle de andre som indirekte lever av oljenæringen. Bare på denne korridoren (i andre etasje i Samfunnshuset på Dragvoll gård) er det åtte–ti personer som lever av oljeøkonomien, sier Schiefloe, som anslår at opptil 300 000 jobber er direkte eller indirekte avhengig av petroleumssektoren.

– Vi passerte toppen i oljeproduksjonen i 2000. Det interessante spørsmålet er om vi har en nasjonal strategi for å opprettholde sysselsettingen når oljeproduksjonen gradvis går ned. Det politiske systemet er opptatt av å fordele velferd. Det er utmerket. Men de er ikke like opptatt av hva som skal legge grunnlaget for velferden om 10–20 år. Det mangler en målrettet, langsiktig strategi for å utvikle konkurransedyktig næringsliv, sier han.

Kritiserer økonomene.

Direktør for Universitetssenteret på Svalbard og SINTEF-rådgiver Gunnar Sand er kritisk til regjeringens næringsnøytralitet, og mener Norge må ta vare på kunnskapen om lettmetaller, prosessindustri, offshoreteknologi, fiskerier, og maritim kompetanse.

– Med næringsnøytralitet som rettesnor blir det vanskeligere å ta vare på fortrinnene. Vi trenger en mer aktiv stat som prioriterer fortrinnene, og gjerne legger inn litt ekstra på de områdene, for eksempel med billigere kraft til prosessindustrien, sier Sand til Gemini.

– Noen økonomer har gått seg vill i modellene. Der vi har lyktes best, har staten nettopp ikke vært næringsnøytral. For eksempel innenfor olje, telekommunikasjon og gjødsel – eller subseateknologien fra Kongsberg Våpenfabrikk, for å nevne noen eksempler. Noen ganger har staten mislyktes. Men det er også masse eksempler på mislykkede private investeringer, sier Schiefloe.
-Basarse en vivir de las rentas del Fondo del Petróleo puede ser caracterizado como una apuesta irresponsable con el bienestar del futuro, dice el profesor Per Morten Schiefloe.

En la publicación Gemini, perteneciente al SINTEF y NTNU advierte este profesor de sociología de la universidad de Trondheim en creer que Noruega va a seguir igual de bien sin el sector del petróleo, que es de la forma en que el Instituto Nacional de Estadística ha previsto.

Schiefloe dirige el Studio Apertura del departamento de investigación sociológica de la NTNU y dirigió el proyecto "Noruega en el trabajo 2.020" junto con el director del SINTEF Gunnar Sand.

-Falta una estrategia nacional.

-No podemos estar seguros de unas rentas al 4 por cien vitalicias. Se presupone para ello un fuerte y constante crecimiento de la economía mundial. Pero esto es inseguro. Quizás nos estrellemos contra barreras ecológicas, dice Schiefloe para Gemini, para subrayar lo dependiente que es Noruega de la industria del petróleo.

-Hay 40.000 empleos directos en la producción petrolera. En la industria auxiliar se cuentan entre 130 y 150.000. Pero no tenemos suficientes datos de todos los restantes que de forma indirecta viven del sector del petróleo. Tan solo en este pasillo (en la segunda planta de la Casa Social del edificio Dragvoll) hay entre ocho y diez personas que viven de la economía del petróleo, dice Schiefloe, quien propone una cifra de hasta 300.000 empleos los que directa o indirectamente dependen del sector del petróleo.

-Pasamos por el tope de la producción de petróleo en el año 2.000. La pregunta que es interesante es si tenemos una estrategia nacional para mantener el empleo cuando la producción de crudo gradualmente empieza a disminuir. El sistema político está preocupado con la distribución de la riqueza. Esto es perfecto. Pero no están preocupados en el mismo grado por qué será el fundamento de la riqueza dentro de 10-20 años. Les falta una estrategia definida hacia un objetivo a largo plazo para desarrollar un sector económico competitivo, dice él.

Critica a los economistas.

El director del centro universitario de Svalbard y del SINTEF -consejero Gunnar Sand es crítico hacia la neutralidad del gobierno en el sector económico, y piensa que Noruega debe conservar su conocimiento sobre metales ligeros, industria de la transformación, tecnología petrolera en el mar, pesca y transporte marítimo.

-Con la neutralidad en la economía como directriz es cada vez más difícil conservar la ventaja. Necesitamos un Estado más activo que dé prioridad a estas ventajas, y que además las apoye de forma extraordinaria en determinadas zonas, por ejemplo con energía más barata para la industria de la transformación, dice Sand para Gemini.

-Algunos economistas han perdido el norte con los modelos económicos. Allí donde mejor lo hemos hecho, ha sido precisamente donde el Estado no ha sido neutral en el sector. Por ejemplo dentro del sector del petróleo, telecomunicaciones y abonos -o la tecnología submarina del grupo Kongsberg, por citar algunos ejemplos. Algunas veces el Estado ha fracasado. Pero hay también muchos ejemplos de inversiones privadas fracasadas, dice SChiefloe.