4/5/17

Alkohol hindrer utviklingen i Afrika. El alcohol impide el desarrollo en África

– Alkohol har store negative konsekvenser for utvikling. Hvert år dør 3,3 millioner mennesker på grunn av alkohol, som er på femteplass av risikofaktorer for tidlig død og dårlig helse. Alkohol fører ikke bare til fare for avhengighet, men gir også økt risiko for over 200 sykdommer, blant annet kreft.

Statens Pensjonsfond Utland (SPU) – eller Oljefondet – hadde ved utgangen av 2015 eierandeler i alkoholprodusenter med en verdi på i overkant av 80 milliarder kroner. Inkludert rentepapirer var summen nærmere 90 milliarder kroner.Dette tilsvarte mer enn 1,2 prosent av fondets samlede verdi på det tidspunktet.
Ifølge Etikkrådet er alkohol ikke omfattet av retningslinjene for SPUs investeringer og det er per dags dato heller ingen selskaper som er utelukket fra Oljefondet for produksjon eller salg av alkohol.

– Store investeringer i alkohol er ikke sunt, hverken for global folkehelse eller for internasjonal utvikling. Norske inves­teringer i en slik industri går på tvers av en samstemt politikk for utvikling der satsing på voldsforebygging, kvinners rettigheter, økonomisk utvikling og god helse er sentralt.

Alkoholindustrien i stadig større grad driver produktutvikling og markedsføring overfor nye kundegrupper i den fattige delen av verden.

-El alcohol tiene grandes consecuencias negativas para el desarrollo. Cada año mueren 3,3 millones de personas a causa del alcohol, que se encuentra en la quinta plaza de factores de riesgo para muerte prematura y mala salud. El alcohol no solo conduce al peligro de la dependencia, sino que aumenta el riesgo de otras 200 enfermedades, entre ellas el cáncer.

El Fondo de pensiones en el extranjero (SPU) - o Fondo Soberano- tenía a finales del 2015 inversiones en productores de alcohol por un valor de 80 000 millones de coronas. Incluidas las inversiones a corto plazo la suma se acerca a los 90 000 millones de coronas.
Esto supuso más del 1,2% del total del Fondo en aquella fecha. Según el Consejo de ética el alcohol no se encuentra afectado por las líneas maestras de las inversiones del SPUy por ello en la actualidad no hay ninguna compañía excluida del Fondo Soberano por la producción o venta de alcohol.

-Grandes inversiones en el alcohol no es sano, ni para la salud popular global ni para el desarrollo internacional. Las inversiones noruegas en este tipo de industria van en contra de una política común por el desarrollo en la que la prevención de la violencia, derechos de las mujeres, desarrollo económico y buena salud son centrales.

La industria del alcohol en mayor grado está dirigiendo el desarrollo del producto y su comercialización hacia nuevos grupos de clientes en las regiones pobres del mundo.


Fuente: bistandsaktuelt.no