21/4/17

Regulere produksjon av fossile energiressurser. Regular la producción de recursos energéticos fósiles

Å regulere produksjonen av fossile energiressurser har fått økt oppmerksomhet i klimadebatten de siste årene. Mens klimapolitikken
tradisjonelt har vært orientert mot å begrense etterspørselen etter kull, olje og gass, for eksempel gjennom CO2 avgifter, utslippskvoter
eller støtte til fornybar energi- er det nå voksende interesse for også å diskutere politiske tiltak rettet mot å begrense tilbudet av fossil energi.

Allerede i 2012 advarte Det internasjonale energibyrået (IEA) om at omtrent to tredeler av eksisterende reserver av kull, olje og gass må
forbli i bakken dersom verden skal overholde målet om å begrense oppvarmingen til 2°C (IEA, 2012). Paris-avtalen aktualiserer denne
problemstillingen ytterligere, ved å innføre et mål om å forsøke å begrense temperaturstigningen til 1,5°C. Det betyr at en enda større andel av de fossile energiressursene må bli liggende urørt.

Spørsmålet blir da hvilke ressurser som blir liggende, og hvordan dette best kan oppnås: Ved å regulere etterspørselen og la markedet styre hvor utvinningen skjer, eller gjennom en kombinasjon av tiltak på tilbuds-og etterspørselssiden?

Verdien av politiske tiltak som begrenser produksjonen av olje, kull og gass  i tråd med Paris-avtalens temperaturmål blir i økende grad
diskutert også i Norge. Dette kommer til uttrykk i den politiske debatten om oljevirksomhet i nordområdene generelt og i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja spesielt. Det kommer også til uttrykk gjennom en økende interesse for å diskutere risiko knyttet til videre investeringer i olje-og gassvirksomhet.

Regular la producción de recursos energéticos fósiles ha recibido mayor atención en el debate sobre el clima los últimos años. Mientras que la política sobre el clima tradicionalmente ha estado orientada a reducir la demanda de carbón, petróleo y gas, por ejemplo mediante impuestos al CO2, cuotas por emisiones o subsidios a las energías renovables -ahora se observa un creciente interés para también discutir la inclusión de medidas políticas para recortar la oferta de energía fósil.

Ya en el año 2012 la Agencia Internacional por la Energía advirtió que cerca de las dos terceras partes de las reservas existentes de carbón, petróleo y gas deben quedarse donde están si el mundo quiere conseguir el objetivo de limitar el recalentamiento a los 2 grados. Los acuerdos de París actualizaron este problema todavía más, con la inclusión de un objetivo de intentar limitar el aumento de la temperatura en 1,5 grados.
Esto supone que una parte aún mayor de los recursos energéticos fósiles tienen que permanecer en su sitio.


La cuestión es entonces qué recursos son los que se quedaran en el subsuelo, y de qué forma más efectiva se puede conseguir: ¿Con la regulación de la demanda y dejar que el mercado elija dónde se producirá la extracción, o mediante la combinación de medidas que afecten tanto a la oferta como a la demanda?

El valor de las medidas políticas que reduzcan la producción de petróleo, carbón y gas en línea con los objetivos de los acuerdos de París para conseguir los objetivos en reducir el calentamiento a 1,5 grados es un tema que está aumentando en interés en la política noruega. Esto se manifiesta en el debate político sobre la actividad extractora en las regiones del norte en general y especialmente en las regiones marinas a las afueras de Lofoten, Vesterålen y Senja. Se ve también su manifestación en el interés en aumento para discutir sobre los riesgos asociados a las inversiones prolongadas en el tiempo en el sector extractor.

Fuente: brage.bibsys.no