10/4/17

Internasjonal pris for CICERO sitt arbeid med grønne obligasjoner. Premio internacional para CICERO por su trabajo con las obligaciones verdes


Mandag 6. mars fikk vi prisen “Green Bond Pioneer Award” fra Climate Bond Initiative for arbeidet vi gjør med å utstede uavhengige vurderinger på grønne obligasjoner. CICERO er den institusjonen i verden som utstedte flest slike vurderinger i 2016, og dette er en av grunnene til at de får prisen.

- Grønne obligasjoner er på vei fra å være et nisjemarked til et stort internasjonalt marked, og da er det helt avgjørende å gi investorer informasjon om hva som er grønne investeringer gjennom uavhengige vurderinger. For oss er det viktig å være en ledende aktør på kunnskap om utviklingen i klimaforskningen og hvordan denne kan gjøres relevant for investorene, sier Christa Clapp, leder av klimafinansavdelingen ved CICERO.

Dette er grunnen til at vi etablerte vårt arbeid med klimafinans for ti år siden. Hvis vi ønsker å få med oss finanssektoren i en klimavennlig retning må vi utarbeide løsningen sammen med sektoren og spille hverandre gode.
El lunes 6 de marzo obtuvimos el premio "Green Bond Pioneer Award" del Climate Bond Initiative por el trabajo que estamos realizando en la emisión de valoraciones independientes sobre obligaciones verdes. CICERO es la institución de todo el mundo que más valoraciones de este tipo realizó en el 2016, y este es uno de los motivos por los que reciben el premio.

-Las obligaciones verdes están evolucionando de ser un nicho de mercado para convertirse en un gran mercado financiero internacional, y por ello es fundamental el aportar a los inversores información de qué son inversiones verdes mediante valoraciones independientes. Para nosotros es importante ser un actor líder en el conocimiento de los avances en la investigación sobre el clima y cómo esto puede hacerse relevante para los inversores, dice Christa Clapp, jefa del departamento de finanzas de la organización CICERO.

Este es el motivo de que establecimos nuestro trabajo con las finanzas y el clima hace 10 años. Si deseamos que el sector financiero se enfoque en una dirección amigable con el medioambiente debemos encontrar soluciones juntos y tener una buena y positiva colaboración.Fuente: cicero.uio.no