30/4/17

Descubren un secreto ártico en Noruega

Fuente: http://www.forskning.no/artikler/2010/desember/272786

To iskalde dypvannsbasseng innerst i Porsangerfjorden skjuler dyr som ellers bare finnes langt nord i Barentshavet.

Nesten 300 meter under overflaten innerst i Porsangerfjorden ligger en arktisk hemmelighet.

Dypvanssbassengene Austerbotnen og Rotensjøen skjuler et dyresamfunn som består av minst 20 ulike bunndyr, og noen av dem kan ha overlevd i bassengene helt siden siste istid.

– Da isen trakk seg tilbake etter siste istid ble vannet i Porsangerfjorden gradvis varmere, mens bunnvannet i disse to dyphavsbassengene holdt seg kaldt.

– Her forble temperaturen sannsynligvis under 0 ºC hele året, og dyrene som lever her kan være sperret inne av det ”varme” vannet som er rundt dyphavsbassengene.

Det forteller forsker Lis Lindal Jørgensen ved Havforskningsinstituttet.

Sårbare.

De fleste bunndyrene i denne delen av Porsangerfjorden er pigghuder som kråkeboller, slangestjerner (blant annet medusehoder) og sjøstjerner (blant annet mudderkamstjernen).

I dyphavsbassengene ble det blant annet funnet store individer av reken Sclerocrangon ferox. Dersom en vil finne det samme dyret andre steder, må en dra langt nord i Barentshavet.

– Siden noen av de arktiske artene sannsynligvis vil få problemer med å reetablere seg om de skulle forsvinne fra fjorden, kan disse bassengene være sårbare for påvirkning utenfra, forteller Jørgensen.

På grunn av at de trenger så lav temperatur for å overleve, er det sannsynligvis ingen kontakt mellom de forholdsvis små bestandene i Porsanger og de bestandene som er funnet lenger nord.

Over 150 arter bunndyr i Porsangerfjorden.

I hele Porsangerfjorden er det til nå blitt registrert over 150 ulike arter bunndyr ved hjelp av trål. Disse dyrene lever hovedsakelig oppå, eller rett under, sedimentene.

Tallet på bunndyr vil sannsynligvis øke etter hvert som sedimentprøvene, som er tatt med grabb, også blir undersøkt.

– I perioden fra 2007 til 2010 er det tatt prøver på opptil 70 stasjoner. Prøvene som har gitt de første resultatene er tatt med trål, mens arbeidet med grabb-prøvene er i startfasen, forteller Jørgensen.

Når grabb-prøvene er analysert, vil dette vise hvilke dyr som lever og graver dypere nede i sedimentet. Denne faunaen blir kun i liten grad tatt med trål, og vil bli supplerende informasjon til det vi vet i dag.

Antall arter som blir undersøkt vil derfor øke, og forståelsen av det sammensatte bunndyrssamfunnet vil utvides.

Bunndyrene deler fjorden i tre.

Etter at mange av trålprøvene er opparbeidet, ser det ut som om bunndyrene kan deles i tre store hovedgrupper som lever på ”sine” steder i fjorden. I den ytre delen som er mest påvirket av havet utenfor, dominerer svamper som ligner små appelsiner.

I den midtre delen av fjorden er det mest krepsdyr; innerst, der fjorden er mer innelukket, dominerer ulike pigghuder. Hvilke dyr som lever på de ulike stedene blir avgjort av blant annet bunnforhold, temperatur, strøm og tilgang på mat.

– Det er ikke uvanlig med en slik oppdeling i leveområder i norske fjorder, men fjorder i Norge som har isolerte kalde bassenger med arktiske dyr er helt spesielle og bør gis ekstra oppmerksomhet, sier Jørgensen.

Bakgrunn: Undersøkelsen av bunndyrsamfunnene i Porsangerfjorden er en del av kyst- og fjordøkologiprosjektet EPIGRAPH.Dos pozos profundos de aguas heladas en el interior del fiordo Porsanger ocultan animales que tan solo se encuentran al norte del mar de Barents.

Casi 300 metros por debajo de la superficie marina dentro del fiordo de Porsanger hay oculto un tesoro ártico.

Las pozas submarinas Austerbotnen y Rotensjøen esconden un ecosistema animal que se compone por lo menos de 20 diferentes animales que viven en el fondo marino, y algunos de ellos pueden haber sobrevivido en los pozos desde la última glaciación.

-Cuando el hielo se empezó a retirar después de la última glaciación el agua del fiordo de Porsanger se calentó gradualmente, mientras que el agua del fondo en estos dos pozos se conservó fría.

-Aquí se mantiene la temperatura del agua probablemente por debajo de los 0 grados todo el año, y los animales que viven aquí pueden encontrarse encerrados rodeados por el "agua caliente" que rodea las pozas submarinas.

Lo cuenta la investigadora Lis Lindal Jørgensen del Instituto de investigación marina.


Amenazados.

La mayoría de los animales que viven en el fondo marino del fiordo de Porsanger son equinodermos como el erizo de mar, estrellas de mar y ofiuroideos.

En las pozas se encontraron entre otros, individuos grandes de camarones Sclerocrangon ferox. Si se quiere encontrar al mismo animal en otros sitios, hay que viajar más al norte en el mar de Barents.

-Debido a que algunas de las especias árticas con toda probabilidad tendrían problemas de adaptación en el caso de desaparecer del fiordo, estas pozas pueden ser muy sensibles a los cambios exteriores, cuenta Jørgensen.

A causa de la necesidad que tienen de aguas tan frías para sobrevivir, es muy poco probable que haya contacto entre las relativamente pequeñas poblaciones que hay en Porsanger y las que se encuentran más al norte.

Alrededor de 150 especies de suelo submarino en el fiordo de Porsanger.

En todo el fiordo de Porsanger se han registrado hasta la fecha 150 especies diferentes de animales de suelo submarino apresadas con red de arrastre. Estos animales viven principalmente, justo encima y por debajo de los sedimentos.

El número de animales de suelo submarino va a crecer paulatinamente, porque nuevas pruebas de sedimentos son recogidas ahora con palas.

-En el período 2.007-2.010 se han tomado pruebas en 70 sitios diferentes. Las pruebas que han dado los primeros resultados han sido tomadas con red de arrastre, mientras que los trabajos con las pruebas tomadas con pala están en sus inicios, cuenta Jørgensen.

Cuando las pruebas extraídas con pala excavadora sean analizadas, mostrarán qué clase de animales viven y se entierran más profundo debajo de los sedimentos. Esta fauna es apresada en un grado pequeño con red de arrastre, por lo que va a ser una información adicional para lo que ya sabemos.

El número de especies para analizar va por ello a aumentar, y la comprensión del ecosistema de los animales de suelo submarino se va a ensanchar.

Los animales de suelo submarino se reparten el fiordo en tres.

Después de haber trabajado con muchas muestras tomadas con redes de arrastre, se ve que los animales que viven en el fondo submarino se pueden dividir en tres grupos principales que viven en "sus" territorios en el fiordo. En la parte exterior que está más expuesta al océano dominan las esponjas parecidas a pequeñas naranjas.

En la zona central del fiordo predominan los crustáceos; en lo más interior, que está más cerrado, dominan los equinodermos.
Las condiciones del suelo submarino, temperatura, corrientes, y acceso al alimento son determinantes para decidir el hábitat de cada especie.

-No es poco habitual un reparto semejante en los fiordos noruegos que tienen vida, pero los fiordos de Noruega que han aislado gélidas pozas submarinas con animales árticos es totalmente especial y hay que prestarle una esmerada atención, dice Jørgensen.

Fuente: La investigación sobre los animales de suelo submarino del fiordo de Porsanger es parte del proyecto de ecología en los fiordos y las costas EPIGRAPH.