24/3/17

Mikroplast og søppel i Norskehavet. Micro-plástico y basura en el mar de Noruega

I regi av programmet MAREANO, som kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder, har NGU-forsker Henning Jensen valgt ut ti sedimentprøver fra områder i havet hvor det tidligere også er påvist annet søppel.
 
– I våre prøver er det funnet mellom 40 og 50 partikler mikroplast per kilo sediment. Cirka halvparten av partiklene er under 0,1 millimeter. Mengdene er små, men det man kan forvente sammenlignet med undersøkelser som er gjort i Det indiske hav og Atlanterhavet, sier Jensen. 

Programmet har observert søppel på 25 prosent av over 1200 undersøkte steder (stasjoner) i havet. Observasjonene indikerer en gjennomsnittelig mengde søppel på omlag 200 kilo per kvadratkilometer. Lokalt kan mengdene komme opp i nærmere ti tonn per kvadratkilometer.
 
– Sjømatelskere kan få i seg tusenvis av plastbiter i året. Bare én porsjon blåskjell kan inneholde mellom 50 og 100 mikroplastbiter. Vi vet for lite om hva mikroplasten gjør med oss. 
 


Recientes investigaciones del programa MAREANO, que cartografía las profundidades del mar, el estado del suelo marino, estudio de ecosistemas y contaminación en las regiones marinas noruegas, el investigador del NGU Henning Jensen ha seleccionado 10 pruebas de sedimentos en zonas del mar que en ocasiones anteriores ya han sido detectadas como contaminadas por basura.

-En nuestras pruebas se han encontrado entre 40 y 50 partículas de micro-plástico por kilogramo de sedimento. Aproximadamente la mitad de las partículas tienen menos de 0,1 milímetro. Las cantidades son pequeñas, pero es lo que era de esperar si lo comparamos con otras investigaciones realizadas en el Índico y el Atlántico, dice Jensen.

La investigación realizada ha observado basura depositada en el 25% de los 1200 lugares (estaciones) en el mar. Las observaciones indican unas cantidades de basura por término medio de 200 kilogramos por kilómetro cuadrado. En sitios muy concretos las cantidades pueden acercarse a las 10 toneladas de basura por kilómetro cuadrado.

Los amantes del alimento del mar pueden ingerir miles de micro-plásticos anualmente. Tan solo una porción de mejillones puede contener entre 50 y 100 micro-plásticos. Y sabemos muy poco sobre cómo esto afecta a nuestro organismo.


Fuente: forskning.no