21/3/17

Beskatning av delingsøkonomien. Impuestos en la economía colaborativa


De nordiske velferdsstatene har sterke ambisjoner om å tilby omfattende sosiale tjenester av høy kvalitet. For å realisere disse ambisjonene er det nødvendig med solide offentlige inntekter. Dette blir en utfordring hvis de nye og voksende digitaliserte forretningsmodellene i økonomiene våre er vanskeligere å skattlegge.

Delingsøkonomiens plattformer som Uber, Airbnb osv. passer ikke inn i skattesystemer utarbeidet for fortidens industrielle økonomi. Dette er ikke selskaper som selger produkter, men snarere formidlere som sørger for utvekslinger mellom folk.

Manglende informasjon om inntekter og mer kompliserte avregningsregler fører til at dagens system med automatiserte selvangivelser blir mer komplisert. De nåværende skattesystemene er rett og slett avleggs – de er ikke utformet for delingsøkonomien.Los Estados del bienestar nórdicos tienen grandes ambiciones en seguir ofreciendo amplios servicios sociales de gran calidad. Para realizar estas ambiciones es fundamental el asegurar sólidos ingresos públicos. Esto es un reto si los nuevos modelos de negocio digitales en nuestras economías son difíciles de tributar.

Las plataformas de economía colaborativa como Uber, Airbnb, etc, no encajan en el sistema impositivo actual, que fue realizado en la economía industrial del pasado. Estas no son compañías que venden productos, sino que son intermediarios que aseguran el intercambio entre la gente.

La falta de información sobre ingresos y las cada vez más complicadas reglas para no tributar o pagar menos hacen que el sistema actual, basado en declaraciones de impuestos automatizadas se esté volviendo muy complejo. Los sistemas impositivos actuales son en definitiva obsoletos, no están preparados para la economía colaborativa.


Fuente: norden.org