28/10/14

Población y recursos a nivel mundial

Fuente: http://www.forskning.no/artikler/2011/februar/279995

Verdens befolkning begrenses ikke av mat, plass eller energi, men av politikk og menneskelige verdier, ifølge noen av verdens fremste befolkningsforskere. 

Flere av verdens fremste forskere på befolkning var i helgen samlet på AAAS-konferansen i Washington DC. De diskuterte ulike metoder å takle at vi blir flere og flere mennesker på jorden.

Mange forskere tror jordens befolkning vil flate ut rundt ni milliarder rundt år 2050. Men hvordan kan vi takle denne denne økningen, når vi ikke engang greier å fø dagens sju milliarder?

- Ikke maten som begrenser oss.

Joel E. Cohen er professor ved Laboratory of Populations ved The Rockefeller University. Han forteller at rundt en milliard mennesker i dag lever i ekstrem fattigdom, og forskjellene mellom folk er større enn noensinne.

- De rikeste to prosentene eier over halvparten av verdens rikdommer, mens de fattigste 80 prosentene sitter på under 10 prosent, sier han.

- Om vi greier å ta oss av alle disse menneskene, og ikke bare det, men gjøre så de kan ha et godt liv, avhenger av verdiene våre, ikke fysiske begrensinger som plass.

Ifølge Cohen er det også en myte at verdens befolkning begrenses av tilgangen på mat.

- For å tro dette, må vi ignorere en del fakta, som for eksempel at befolkningen øker mest i land der de har for lite mat, og befolkningsøkningen er liten i land som Spania og Italia, hvor de har overflod av mat.

- Befolkning må på agendaen.

John Sulston er professor i biologi ved University of Cambridge, og vinner av Nobelprisen i medisin i 2002.

Han er enig i at forskjellene mellom folk må bli mindre, og mener spørsmål om befolkningsvekst må tas mer seriøst på høyt politisk nivå.

- Under klimamøtet i København var det mange som snakket om at befolkningsvekst skulle være del av diskusjonene, men det skjedde ikke, sier Sulston.

Han er også av den oppfatning at å redusere forbruk, samtidig som befolkningen øker, ikke hjelper i det lange løp. Han mener kraftige systemforandringer må til.

- I den vestlige verden kaster vi rundt en tredel av maten vår etter vi kjøper den, mens i utviklingsland blir omtrent halvparten av maten uspiselig mellom bonden og markedet på grunn av dårlig transport, lagring og spekulasjon på matvarepriser.

- Hvis vi hadde klart å fikse dette systemet, hadde vi i dag hatt nok mat til alle. Vi må begynne å tenke på nye måter, og vi må spørre oss selv hvor lenge vi kan basere oss på et system som oppfordrer til vekst på alle områder, sier Sulston til forskning.no.

- Vann og gjødsel.

Jonathan Foley, leder for Institute on the Environment ved University of Minnesota, mener det viktigste spørsmålet er hvordan vi kan takle befolkningsøkning på en måte som ikke ødelegger miljøet vårt.

- 40 prosent av landjorda brukes i dag til jordbruk, og det er de beste 40 prosentene. Jordbruk og avskoging er også de to største klimasynderne, og til sammen står de for 30 prosent av alle drivhusgassene vi slipper ut.

Men han er overbevist om at løsningen ikke er genetisk manipulasjon av planter, slik at de kan dyrkes mer effektivt.

- Det høres kanskje lite sexy ut, men det er faktisk tilgang på vann og gjødsel som er de to største begrensende faktorene i det globale landbruket, sier han.

- Vi står overfor tre store utfordringer. Vi må gjøre landbruket bærekraftig, vi må takle klimaendringene, og vi må doble antall kalorier vi produserer på grunn av befolkningsøkning, og det at folk som blir rikere, spiser mer kjøtt.

- Så langt har vi sett på disse tre problemene hver for seg, men i den virkelige verden skjer de alle samtidig, sier Jonathan Foley.

- Effektiviser landbruket.

Jason Clay, visepreseident i WWFs avdeling for markedsendring, mener nøkkelen til å løse problemene er å finne ut hvordan vi kan lage mer, og samtidig bruke mindre.

- Vi må finne ut hvordan vi kan produsere mer kalorier, og samtidig bruke mindre ressurser. Vi blir ikke bare flere mennesker, men de ni milliarder menneskene vil også tjene mer og mer, og etter hvert vil de også spise mer kjøtt.

Clay forteller at landbruk står for nesten all avskoging, og bruker mer vann enn noen annen aktivitet. Landbruket bruker mest kjemikalier, og slipper ut mest drivhusgasser.

- Vi bruker én liter vann på å lage én kalori, og det er ikke godt nok. 

- Vi må virkelig effektivisere landbruket. Det blir bedre og bedre, men det går ikke på langt nær fort nok, avslutter han.
La población mundial no está limitada por los alimentos, el hábitat o los recursos energéticos, sino por la política y los valores humanos, según algunos de los más destacados investigadores mundiales de geografía humana.

Varios de estos investigadores se encontraron el fin de semana en la conferencia AAAS en Washington. Allí discutieron diversos métodos para soportar el que la población humana aumente sin cesar en el planeta.

Muchos investigadores creen que la población mundial se estabilizará alrededor de los 9.000 millones en el año 2.050. ¿Pero cómo podemos tolerar este crecimiento, sin en la actualidad no conseguimos alimentar a los actuales 7.000 mil millones?

-No es el alimento lo que nos frena.

Joel E. Cohen es profesor de geografía humana de la universidad de Rockefeller. El cuenta que en la actualidad aproximadamente 1.000 millones de seres humanos viven en la miseria, y que las diferencias entre la gente son mayores de lo que no han sido nunca.

-El dos por cien de los más ricos poseen cerca de la mitad de la riqueza del mundo, mientras que el 80 por cien de los más pobres poseen el 10 por cien, dice él.

-Si conseguimos hacernos cargo de esas personas, y no sólo eso, sino que tengan también una buena vida, es algo que depende de nuestros valores, y no a limitaciones físicas como el hábitat.

Según Cohen es un mito que la población mundial esté limitada por los alimentos.

-Para poder creer algo así, hay que ignorar una parte de hechos, como que por ejemplo la población crece más en los países donde hay pocos alimentos, y que el aumento de la población es pequeño en países como España e Italia, donde tienen sobreabundancia de comida.

-La población tiene que estar en la agenda.

John Sulston es profesor de biología en la universidad de Cambridge, y obtuvo el nobel de medicina en el 2.002.

El está de acuerdo en que las diferencias entre la gente tienen que ser menores, y piensa que la cuestión del aumento de la población debe ser tomada más en serio en las altas esferas de la política.

-Durante la conferencia para el cambio climático de København fueron muchos los que hablaron de que el aumento de la población debería ser tema en la conferencia, pero esto no sucedió, dice Sulston.

El es también de la opinión que reducir el consumo, al mismo tiempo que la población aumenta, no es efectivo a largo plazo. El cree que hacen falta cambios estructurales en el sistema.

-En el mundo occidental tiramos aproximadamente una tercera parte de la comida que compramos, mientras que en los países subdesarrollados es aproximadamente la mitad la comida que se vuelve no comestible, desde que sale del agricultor hasta que llega al mercado a causa de mal transporte, almacenamiento y especulación con los precios de los alimentos.

-Si fuéramos capaces de arreglar este sistema, habríamos conseguido tener suficiente comida para todos en la actualidad. Tenemos que empezar a pensar de forma diferente, y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuánto tiempo más vamos a estar basándonos en un sistema que propugna el crecimiento sin fin, dice Sulston para forskning.no.

-Agua y abonos.

Jonathan Foley, líder del Instituto para el medio ambiente de la unviersidad de Minnesota, piensa que el asunto central es cómo se puede tolerar el aumento de la población de forma que no se destruya el medio ambiente.

-El 40 por cien de la tierra se utiliza actualmente para la agricultura, y es el 40 por cien de mayor calidad. La agricultura y la tala de bosques son también dos de los mayores causantes del cambio climático, y entre los dos provocan el 30 por cien de los gases de efecto invernadero que emitimos.

Pero el está convencido que la solución no es la manipulación genética de las plantas, para que se puedan cultivar de forma más efectiva.

-Puede parecer poco atractivo decir esto, pero el hecho es que el acceso al agua y abonos son los dos factores que más límites ponen a la agricultura a nivel global, dice él.

-Tenemos por delante tres grandes retos. Tenemos que hacer la agricultura sostenible, tenemos que tolerar los cambios climáticos, y tenemos que doblar el número de calorías que producimos a causa del aumento de la población, y el hecho de que la gente que se hace rica come más carne.

-Hasta la fecha hemos visto estos tres problemas de forma separada, pero en el mundo real suceden todos a la vez, dice Jonathan Foley.

-Hacer más efectiva la agricultura.

Jason Clay, vicepresidente del departamento de cambios del mercado del WWF, opina que la llave para solucionar los problemas está en encontrar la forma de producir más, y al mismo tiempo utilizar menos.

-Tenemos que encontrar la forma de producir más calorías, y al mismo tiempo utilizar menos recursos. No es que solo seamos cada vez más seres humanos, sino que los 9.000 millones de personas ganarán también más y más, y poco a poco irán también consumiendo más carne.

Clay cuenta que la agricultura es responsable de casi toda la deforestación, y gasta mucha más agua que cualquier otra actividad. La agricultura utiliza sobre todo productos químicos y es la que más gases de efecto invernadero libera.

-Utilizamos un litro de agua para fabricar una caloría, y esto no es suficientemente bueno.

-Tenemos que hacer la agricultura efectiva de verdad. Cada vez es mejor, pero no es lo suficiente a largo plazo, termina él.