18/2/18

Norge står ved en korsvei. Noruega está en una encrucijada.

Historien om hvorfor Norge år etter år kåres til et av verdens beste land å bo i, handler ikke bare om at vi fant olje på 60-tallet.

Det finnes mange land som er rike på naturressurser, men hvor fattigdommen er stor, og det er høy ulikhet mellom folk. Den norske suksessen handler om at kloke hoder og kloke politikere har tatt modige valg i en skjebnetid. Valg som har forhindret store økonomiske tap, og som har sikret hele befolkningens velferd.

Ett slikt modig valg ble tatt i 1909, da Stortinget vedtok de såkalte «fosselovene» og slo fast at vannkraften og dens verdier tilhørte staten og allmennheten. Utenlandske aktører fikk øynene opp for norsk vannkraft, men Norge hadde hverken teknologi eller kapital til å bygge den ut. Derfor ga staten ut konsesjoner til vannkraftselskapene for å kjøpe opp og bygge ut vassdragene, men med klausul om at naturressursene skulle tilfalle staten etter en periode på 60 år.

I dag står vi ved nok en korsvei. Vi er avhengig av å bevare et klima det er mulig for mennesker å leve og ha gode liv i. Og velferden vår er avhengig av at vi klarer å omstille økonomien i tide.

Samfunnet vårt trues av den helt konkrete, fysiske risikoen for ødeleggelse fra mer ekstremvær, som vil føre til ødelagte hus, veier, byer og avlinger. Men fossile nasjoner som Norge trues også av en annen risiko. Det handler om omstillingsrisiko. Risikoen for at næringsliv, investorer og land ikke klarer å omstille seg i tide for det grønne skiftet, og dermed taper masse penger.

Da oljen i Nordsjøen ble oppdaget på slutten av 1960-tallet var de gamle konsesjonslovene en viktig inspirasjon. Også i forvaltningen av norsk olje og gass har Norge klart å sikre et verdensledende norsk teknologimiljø. Man har skaffet enorme inntekter til staten og den felles velferden, i tillegg til sparepenger for våre fremtidige generasjoner. Også her kunne utenlandske selskaper ha stukket av med fortjenesten. Historien vår, og samfunnet slik vi kjenner det, hadde i tilfelle sett radikalt annerledes ut.

De modige og riktige valgene i vår tid handler om tiltak som tar oss fra svart til grønn konkurransekraft.
La historia del por qué Noruega, año tras año es calificada como el mejor país del mundo para vivir, no trata solo de que encontramos petróleo en la década de los 60.

Hay muchos países que son ricos en recursos naturales, pero donde la pobreza es grande, y donde hay grandes diferencias entre la gente. El milagro noruego se trata de que gente competente y políticos competentes tomaron las decisiones adecuadas en momentos cruciales. Decisiones que han evitado grandes pérdidas económicas, y que han asegurado el bienestar social de toda la población.

Una decisión de este tipo fue tomada en 1909, cuando el Parlamento aprobó la llamada "ley de las cascadas" asegurando la producción eléctrica y su valor como propiedad estatal y de la comunidad. Compañías extranjeras se interesaron por la producción hidroeléctrica noruega, pero Noruega carecía de competencia tecnológica ni capital para construirla. Por ello el Estado adjudicó concesiones a las compañías hidroeléctricas para comprar y construir las centrales hidroeléctricas, pero con la cláusula de que los recursos naturales devendrían al Estado después de un período de 60 años.

En la actualidad nos encontramos en otra encrucijada histórica. Dependemos de conservar el clima de forma que el ser humano pueda vivir y hacerlo bien. Y nuestro Estado del Bienestar depende de que seamos capaces de reconvertir la economía cuanto antes.

Nuestra sociedad está amenazada por un riesgo concreto y real, el de las destrucciones provocadas por fenómenos meteorológicos extremos que provocan la destrucción de casas, carreteras, ciudades y cosechas. Pero las naciones dependientes de sus recursos de hidrocarburos están también amenazadas por otro riesgo. Del riesgo de la reconversión. El riesgo de que el mundo empresarial, los inversores y los países no sean capaces de reconvertirse a tiempo hacia una economía verde, y con ello sufrir pérdidas económicas inconmensurables.

Cuando las reservas petroleras del mar del Norte fueron descubiertas a finales de los 60, las antiguas leyes de las concesiones hidroeléctricas fueron una fuente de inspiración importante. También en la administración de los hidrocarburos noruegos el país ha conseguido asegurarse una plaza puntera en las tecnologías. Se han producido ingresos económicos ingentes para el Estado y el bienestar común, además de ahorrar dinero para las generaciones futuras. Y aquí también las compañías extranjeras podían haberse llevado el gato al agua. Nuestra historia, y la sociedad tal y como la conocemos hoy, podría haber sido radicalmente diferente.

Las decisiones valientes y adecuadas de nuestro tiempo tratan de tomar medidas que nos lleven de la economía del oro negro hacia una competitividad sostenible y verde.

Fuente: framtiden.no