25/2/18

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer i Norge. Se mantienen las diferencias salariales entre mujeres y hombres en Noruega

I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Lønnsforskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning. 

Ved hjelp av lønnsstatistikken for 2016 kan lønnsforskjellene først og fremst forklares med at kvinner i større grad enn menn utdanner seg til relativt lavtlønte yrker. I tillegg ser vi at det er ganske store forskjeller i lønn for kvinner og menn med tilnærmet lik utdanning og yrke, særlig i privat sektor der det jobber flest menn. Det er ikke mulig å forklare hele lønnsforskjellen ut fra utdanning, yrke, alder eller arbeidstid. Det betyr at det også er andre faktorer som vi ikke har opplysninger om i lønnsstatistikken, som kan bety noe for lønnsforskjellene.
En el 2016 el salario mensual medio de las mujeres era el 86% de lo que ganaban los hombres. Las diferencias salariales son mayores entre los empleados a tiempo completo y entre aquellos que tienen formación universitaria.

Con la ayuda de las estadísticas de salarios del 2016 las diferencias salariales pueden explicarse principalmente porque las mujeres en mayor grado que los hombres se preparan para profesiones de bajos salarios. Además observamos grandes diferencias salariales entre mujeres y hombres con la misma formación y la misma profesión, especialmente en el sector privado donde predominan los hombres. No es posible explicar todas las diferencias salariales en base a la formación, profesión, edad o dedicación temporal. Quiere decirse que hay también otros factores sobre los que no tenemos información en las estadísticas salariales las que podrían explicar algo más sobre las diferencias salariales entre sexos.

Fuente: ssb.no