1/10/17

Opprydning i Europas verste atomsøppelplass. Limpieza en el mayor vertedero atómico de Europa.

Bare 5-6 mil fra Norge har 30 tonn svært farlig atombrensel vært lagret på uforsvarlig vis. Nå skal det fjernes, etter at Bellona avslørte forholdene i 1995. Med hjelp fra den tidligere ubåtoffiseren  Aleksander Nikitin skrev vi en rapport om den radioaktive forurensningen i Nordflåten.
Saken toppet seg med at Nikitin i 1996 ble stilt for retten anklaget for landsforræderi og spionasje. Etter seks rettssaker ble han til slutt frikjent i russisk høyesterett.

22 000 radioaktive brenselselementer: 9 000 tonn fast atomavfall og 5 000 m3 flytende atomavfall.
Stablet i lagre i elendig forfatning: Mye har rast sammen, i rør som er sprukket eller rustet i stykker.
Mengden tilsvarer 5 000 Hiroshima-bomber.
Mer en hundre nedrustede atomubåter som truer med å synke, fortsatt med reaktorer fulle av radioaktivt brensel. Mange er senket med vilje.
Atomavfallet har truet med å forurense Barentshavet helt siden 60 tallet. Det har vært minst èn alvorlig lekkasje.27. juni ble oppstart og det første av i alt 30 tonn brukt atombrensel fraktes vekk. Det skjer på det spesialbygde, italienske skipet Rossita; dette er et felles, europeisk prosjekt. Fra Murmansk skal avfallet videre med tog til Majak, nær byen Tsjeljabinsk i Ural, der det skal reprosesseres. Det er en enorm jobb; det vil ta 40 båt-til-tog-runder og minst fem år før alle kontainerne er av gårde.Tan solo a unos 50-60 kilómetros de la frontera con Noruega hay almacenadas de forma inadecuada 30 toneladas de residuos radiactivos muy peligrosos. Ahora van a ser retiradas, después de que Bellona denunciara los hechos en 1995. Con la ayuda del antiguo oficial de submarinos Aleksandedr Nikitin escribimos un informe sobre la contaminación radiactiva en la Flota del Norte.
El caso acabó con que Nikitin en 1996 fue acusado ante los tribunales por traición y espionaje. Después de seis juicios al final fue absuelto en el Tribunal Supremo de Rusia.

22 000 elementos de combustible: 9 000 toneladas de residuos atómicos sólidos y 5 000 metros cúbicos de residuos atómicos líquidos. Apilados en almacenes en estado miserable: mucho de ello se ha desmoronado, en tuberías que se han desgastado y con fisuras. La cantidad almacenada equivale a 5 000 bombas como la que se arrojó sobre Hiroshima.
Hay más de 100 submarinos nucleares en desuso que amenazan con hundirse, y que todavía tienen sus reactores llenos de combustible atómico. Muchos fueron hundidos a propósito.
La basura atómica ha amenazada con la contaminación de todo el mar de Barents desde la década de los 60. Se ha producido al menos una grave fuga radiactiva. El 27 de junio comenzó la limpieza y las 30 toneladas de combustible atómico empezó a ser retirada.
Esto sucede mediante el uso de un buque especial, el italiano Rossita, como parte de un proyecto conjunto europeo. Desde Murmansk la basura será transportada en tren hasta Majak, en las cercanías de la ciudad de Tsjeljabinsk en los Urales, donde será reprocesada. Es un trabajo enorme; se van a necesitar 40 transportes tanto por barco como por tren y se tardará  por lo menos 5 años antes de que todos los containers se hayan retirado.


Fuente: bellona.no