9/7/17

Kunstig intelligens og magesykdommene. Inteligencia artificial y enfermedades gastrointestinales

Ny teknologi basert på kunstig intelligens kan gjenkjenne bilder av de åtte vanligste magesykdommene med minst 93 prosent nøyaktighet.
Tre av de seks vanligste kreftsykdommene opptrer i mage-tarm-kanalen. Det handler om 2,8 millioner nye tilfeller hvert år på verdensbasis, og disse har en dødelighet på 65 prosent.

Med den ny maskin er nøyaktigheten på diagnosene 93 prosent, og hurtigheten er på 300 bilder i sekundet.

Noen leger kanskje frykter å bli overflødige – i likhet med andre yrkesgrupper som kan risikere å bli utkonkurrert av kunstig intelligens.
I stedet mener man at slike systemer vil være en støtte for legene.
– Den ny maskin gjør det lettere for legene raskt å kunne stille riktig diagnose. Legene kan da ta seg bedre av pasienten og får også frigjort tid til andre pasienter. Vi ser også at folk som får diagnose, trenger å ha fagpersoner å snakke med dette om.

Blant annet er et snakk om en årlig undersøkelse av mage-tarm-systemet for folk over 50 år. Det kan skje ved at de svelger en pille med et kamera som får en tur gjennom mage-tarm-systemet.

Una nueva tecnología basada en la inteligencia artificial puede identificar fotografías de las ocho enfermedades más comunes del aparato digestivo en un porcentaje del 93%.
Tres de las seis enfermedades cancerígenas más habituales aparecen en el sistema digestivo. Se trata de 2,8 millones de nuevos casos anuales en todo el mundo, y tienen un porcentaje de mortandad del 65%.

Con la nueva máquina la precisión en el diagnóstico es del 93% y la velocidad son de 300 fotografías por segundo.

Algunos médicos quizás sientan que van a ser innecesarios -lo mismo que otros profesionales que pueden ser sobrepasados por la inteligencia artificial.
En este caso se piensa que esta clase de máquinas pueden ser una herramienta para los médicos.
-La nueva máquina facilita el trabajo del médico a la hora de establecer una diagnóstico seguro. Los médicos entonces tendrán más tiempo para dedicar al paciente y más tiempo también para dedicarse a otros pacientes. Se está observando también que la gente que tiene el diagnóstico, necesita personal sanitario con los que poder hablar.

Entre otras cosas se está hablando de una prueba anual del aparato digestivo para los mayores de 50 años. Se puede entonces tragar una pastilla con una cámara que va fotografiando el interior de los intestinos.


Fuente: tu.no