24/4/17

Skjell og alger i Norge. Bivalvos y algas en Noruega.

Verdens befolkning øker, og med det behov for å dyrke mer mat. Det finnes et uutnyttet potensial i havet. Marine organismer lenger ned i næringskjeden, som skjell og makroalger, er eksempler på det. I dem ligger mulighetene!

Blåskjell og tarearter er arter med gode forutsetninger som nye kystnæringer.

Det ligger i kortene at dyrking av blåskjell og tare er svært bærekraftig matproduksjoner, siden de utnytter næringsstoff som finnes i sjøen.
Norge har en lang kystlinje. Disse artene vil kunne dyrkes på areal som ikke egner seg for fiskeoppdrett, eller alternativt dyrkes i kombinasjon med lakseoppdrett med mulige synergieffekter. Blåskjell og tare har høy næringsverdi. Derfor er blåskjell og tare en løsning på vårt framtidige matbehov innenfor en grønn og sirkulær bioøkonomi.

Det skulle dermed ligge til rett for en betydelig satsing på oppdrett av skjell og alger. Hvorfor lar dette vente på seg i Norge?
Et av de viktigste tiltakene for å effektivisere produksjonen, vil være foredling gjennom avlsarbeid både for skjell og alger. Da tar man utgangspunkt i organismens eget potensial til å vokse og bli god mat. All matproduksjon i landbruket og en betydelig del av havbruk baserer seg på moderne avlsarbeid.

Frem til nå har det ikke vært noen koordinerte og effektive tiltak for genetisk forbedring av makroalger og skjell i Norge.


La población mundial aumenta, y con ella la necesidad de cultivar más alimentos. Hay un enorme potencial sin explotar en el mar. Organismos marinos que se encuentran en los escalafones más bajos de la cadena trófica, como los bivalvos y las algas gigantes, son ejemplos de esto. En ellos se encuentran las posibilidades!

Los mejillones y los laminaliares son especies con buenas expectativas para ser nuevos nichos comerciales costeros.

Es un as en la manga que el cultivo de mejillones y algas como producción alimentaria es sostenible, ya que se alimentan de sustancias nutritivas que se encuentran en el mar.
Noruega tiene una gran línea costera. Estas especies se podrían cultivar en áreas no apropiadas para la cría de pescado, o bien como alternativa se pueden cultivar en combinación con las piscifactorías de salmón con los posibles efectos de sinergia. Los mejillones y las algas tienen altos valores nutritivos. Por ello el mejillón y la alga son una solución para nuestras necesidades alimentarias futuras dentro de una economía biológica sostenible.

Por ello debería haber unas buenas condiciones para la apuesta por el cultivo de bivalvos y algas. ¿Por qué cuesta tanto arrancar en Noruega?
Una de las medidas más importantes para hacer más efectiva la producción es la mejora en la selección artificial de las especies tanto para los bivalvos como las algas. Se parte por ello del potencial propio que tienen los organismos para crecer y convertirse en buen alimento. Toda la producción alimentaria en la actualidad en la agricultura y una buena parte de la explotación marina están basadas en la selección artificial modernizada.

Hasta la fecha no ha habido medidas coordinadas y efectivas para mejorar genéticamente a las algas gigantes y los bivalvos en Noruega.

Fuente: nofima.no