23/4/17

Investigación neutral: positivismo

Extraído de http://www.klassekampen.no/58632/article/item

Teori og fakta.

Den såkalte positivismestriden på 1960-tallet - der filosofer som Hans Skjervheim tok oppgjør med vitenskapelig virksomhet som en verdinøytral aktivitet, uavhengig av subjektiv fortolking og samfunnsmessige forhold - fikk stor innvirkning i samfunnsforskningen. Empirisk observasjon er en grunnforutsetning i vitenskapen, men kritikerne hadde et poeng når de påpekte at de som forsket også selv var deltakere i det samfunnet de forsøkte å forstå. Forskningen er preget av interesser og holdninger.
Teoría y hechos.

El llamado debate sobre el positivismo, álgido en los 60 -donde filósofos como Hans Skjervheim cuestionaron la neutralidad de la actividad científica, independientemente de interpretaciones subjetivas y condicionamientos sociales -tuvo una gran influencia en la investigación social. La observación empírica es un principio fundamental en la ciencia, pero los críticos tenían su parte de razón cuando señalaron que los que realizaron las investigaciones eran también miembros de la sociedad que intentaron entender. La investigación está preñada de intereses y actitudes.