13/4/17

Ikkje lenger tvil om genetisk påverknad. Ya no quedan dudas, el salmón de granja mezcla sus genes con el salmón salvaje

Det er ikkje lenger tvil om at rømt oppdrettslaks påverkar genane til villaks. Det er konklusjonen etter at forskarar har gått gjennom og samla all tilgjengeleg kunnskap for å sjå om det er mogeleg å konkludere. Sjølv omtalar forskarane den nye publikasjonen som eit leksikon over genetisk påverknad.

Oppdrettslaks er domestisert, altså gjort til husdyr og utvikla gjennom arbeid
med avl. Det fører til dømes til at oppdrettslaksen blir opp til fem gonger så stor som vill laks i same tidsrom når dei får oppdrettsfôr.

Rømt oppdrettslaks har lågare gytesuksess enn vill laks, likevel lukkast ein del rømt fisk å gyte i elvane. Innkrysning av rømt oppdrettslaks er no godt dokumentert i mange vassdrag i Noreg.

Avkom av oppdrettslaks har redusert overleving i naturen – dette er godt dokumenterte i tre elvar der det er full kontroll med opp- og nedvandrande fisk.

Avkom av oppdrettslaks konkurrerer med den ville laksen om dei same leveområda og den same maten. Det betyr at det i kvar elv vil bli produsert færre smolt der begge foreldra er villfisk, og det totale talet på smolt vil truleg også bli redusert. I tillegg kan vi forvente ein reduksjon i talet på laks som returnerar til elvene som vaksne.

Vi forventar også å sjå forandringar i viktige eigenskapar i bestandar der oppdrettslaks har kryssa seg inn. Forsøk har vist at innkryssing av oppdrettslaks både kan forandra kor gamal fisken er før den vandrar til havet, og kor mange år den er i sjøen før den vandrar tilbake til elva for å gyte. Ei slik endring vil òg føre til redusert overlevelse, slik vi har sett i kontrollerte elvar.

Det er også dokumentert ein reduksjon i genetisk forskjell mellom ville laksebestandar der oppdrettslaks har kryssa seg inn. Det skjer fordi rømt oppdrettslaks har begrensa genetisk bakgrunn. I praksis betyr det at den genetiske forskjellen mellom bestandar blir redusert fordi oppdrettslaks som har begrensa genetisk diversitet blir blanda inn, konsekvensen av dette er at etter svært lang tid begynner alle å sjå like ut.

Ya no quedan dudas sobre que el salmón criado en granjas que consigue escapar influye en los genes del salmón salvaje. Esta es la conclusión a la que los investigadores han llegado después de investigar y juntar todo el conocimiento que existe para ver si es posible llegar a una conclusión. Los investigadores por ello definen la nueva publicación como una enciclopedia sobre influencia genética.

El salmón de piscifactoría se ha domesticado, es decir que se ha convertido en animal de cría y ha sido desarrollado mediante selección artificial . Esto se aprecia en que el salmón de granja crece hasta cinco veces más grande que el salmón salvaje durante el mismo período de tiempo y cuando es alimentado con piensos.

El salmón de granja que se escapa tiene menos éxito en el desove que el salmón salvaje, sin embargo una parte del salmón fugado consigue desovar en los ríos. El cruce genético del salmón de granja fugado está ahora bien documentado en muchas cuencas hidrográficas de Noruega.

Los descendientes del salmón de granja tienen una reducida capacidad de supervivencia en la naturaleza -esto ha sido bien documentado en tres ríos donde hay control total de todos los peces que nadan hacia arriba del río o en sentido del mar.

Los descendientes del salmón de granja compiten con el salmón salvaje por los mismos ecosistemas y la misma comida. Esto quiere decir que en cada río se van a producir menos alevines donde los dos padres son peces salvajes, y el número total de alevines probablemente se va a reducir. Además podemos esperar una reducción en el número de salmones que retornan a los ríos cuando son adultos.

Esperamos también encontrar cambios en importantes aspectos de la fisiología de poblaciones donde el salmón de granja se ha cruzado con el salvaje. La investigación ha mostrado que el intercambio de genes del salmón de cría puede alterar la edad del pez a la hora de viajar hacia el mar, y cuántos años permanece en el océano antes de que retorne de vuelta a los ríos para desovar. Una alteración de este tipo va a provocar una supervivencia reducida, que es lo que hemos visto en ríos bajo control.

Se ha documentado así mismo una reducción en las diferencias genéticas entre poblaciones salvajes de salmones en las que se cruzado el salmón de granja. Esto sucede porque el salmón fugado de piscifactorías tiene unos antecedentes genéticos limitados. En la práctica significa que las diferencias genéticas entre poblaciones se reducen porque el salmón de granja que tiene limitada diversidad genética se cruza, y la consecuencia de ello es que después de muy largos períodos de tiempo todos los individuos empiezan a parecerse muchísimo entre sí.


Fuente: nina.no