18/3/17

Økologisk fotavtrykk. Huella ecológica

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Norge ville vi trenge 2.7 jordkloder.

Indikatoren økologisk fotavtrykk måler menneskenes forbruk av naturressurser. Forbruket/fotavtrykket måles i arealenheter. Indikatoren har nær sammenheng med begrepet ”bærekraftig utvikling”, og er utviklet for å kunne måle flere av aspektene ved dette begrepet.
Hvor stort fotavtrykk hver enkelt av oss kan sette på vår jordklode, uten at dens økologiske kapasitet forringes, avhenger av hvor mange mennesker vi er. Jo flere vi er, jo mindre "økologisk kvote" på hver. Verdens totale fotavtrykk avhenger av verdens befolkningsstørrelse, gjennomsnittsforbruket per person, samt ressurseffektiviteten.

Indikatoren tar utgangspunkt i at alle mennesker på jorda har en tilmålt mengde ”plass” eller ressurser til rådighet. I 2008 var dette arealet på 1,72 hektar per person. For å beregne denne "kvoten", har man lagt sammen alt produktivt areal over hele verden og delt på antall innbyggere. Man har inkludert dyrkbar jord, beitemark, bebygde områder og sjøområder. I denne beregningen har man "satt av" areal til de 30 millioner arter som menneskene deler planeten med, og utelatt dette for det arealet menneskene har til rådighet. I tillegg har man "satt av" 12 prosent av den økologiske kapasiteten (med alle økosystemtyper representert) for å beskytte mangfoldet.


Si todos los seres humanos del mundo entero tuvieran el mismo nivel de consumo que un ciudadano medio de Noruega dispone, se necesitarían 2,7 globos terráqueos.

El indicador huella ecológica mide la explotación humana de los recursos naturales. Este consumo en forma de huella ecológica se presenta en unidades de superficie. El indicador está estrechamente relacionado con el concepto "desarrollo sostenible", y se desarrolló para poder medir varios aspectos de este concepto.
Qué cantidad de huella ecológica puede cada uno de nosotros dejar en la tierra, sin que la capacidad ecológica de regeneración sea negativa, depende de cuántos seres humanos seamos. Cuantas más personas haya menor será la "cuota ecológica" por individuo. La huella ecológica total de todo el mundo depende del tamaño de la población mundial, el consumo medio por individuo, y por la efectividad en la explotación de los recursos.

El indicador parte del principio de que todos los seres humanos en la tierra tienen una cantidad medible de "sitio" o recursos para explotar. En el 2008 este área se estimaba en 1,72 hectáreas por persona. Para calcular esta "cuota", se ha sumado la capacidad total de áreas productivas de todo el mundo y se ha dividido por el número total de seres humanos. En ella se ha incluido la tierra cultivable, terrenos de pasto, zonas habitadas y regiones marítimas. En estos cálculos se han incluido áreas qe puedan incluir también a los 30 millones de especies que comparten hábitats con el ser humano, y con ello se deduce así del total de superficie que los seres humanos disponen para sí. También se ha añadido un 12% de la capacidad ecológica de este huella (que incluyen todos los tipos de ecosistemas) para proteger la biodiversidad.


Fuente: globalis.no, globalis.no/Land/Norge